Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
46. dvojčíslo
júl - august 2016
emn.sk
ec.europa.eu/emn 


USKUTOČNILI SME

V rámci prvého predsedníctva SR v Rade EÚ zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v Bratislave v dňoch 6. - 7. júla 2016 medzinárodnú konferenciu s názvom Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin. Cieľom konferencie bolo diskutovať o súčasnom stave, osvedčenej praxi a skúsenostiach v oblasti návratu a reintegrácie migrantov z krajín mimo EHS, ktoré môžu byť ďalej využité EÚ a členskými štátmi.

Medzi prezentujúcimi bolo 22 odborníkov z Európskej komisie, agentúry EÚ Frontex, vybraných krajín EÚ, medzivládnych a mimovládnych organizácií pôsobiacich v krajinách návratu ako aj z think tankov. Na konferencii vystúpil aj európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, generálny riaditeľ IOM a minister vnútra SR.

Fotogaléria ako aj výstupy z konferencie sú dostupné na webovej stránke konferencie.

čítajte ďalej+
PUBLIKÁCIE EMN

Zmeny v imigračnom statuse a účele pobytu: prehľad prístupov členských štátov EÚ (2015) - Súhrnná správa

Táto súhrnná správa EMN skúma a porovnáva rozdielne legislatívne rámce, postupy a prax členských štátov EÚ, umožňujúce štátnym príslušníkom tretích krajín zmeniť svoj migračný status, ako aj podmienky spojené s týmito zmenami.

Poskytuje tiež informácie o rozsahu práv, ktoré žiadateľ získa pri zmene pobytu v porovnaní s predchádzajúcim statusom a analyzuje tiež motivácie členských štátov EÚ povoliť takéto zmeny statusu. Štúdia sa zameriava aj na existujúce prekážky, dobrú prax a skúsenosti štátov v tejto oblasti.

čítajte ďalej+

PUBLIKÁCIE EMN

Integrácia osôb s medzinárodnou/humanitárnou ochranou na trhu práce: legislatíva a prax (2015) - Súhrnná správa

Súhrnná správa štúdie EMN sa venuje legislatívnej a praktickej stránke podmienok prístupu na trh práce jednotlivých kategórii osôb s udelenou medzinárodnou ochranou a rozoberá aj typy pobytov udelených týmto osobám. Okrem toho porovnáva rôzne podporné nástroje súvisiace s uľahčením prístupu na trh práce, analyzuje koordináciu medzi subjektmi v oblasti integrácie a mapuje dobrú prax ako aj prekážky, ktorým členské štáty EÚ v tejto oblasti čelia.

čítajte ďalej+

AD HOC OTÁZKY EMN


Litva položila otázku o procese atestácie vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín v (členských) štátoch EÚ. Z 22 odpovedajúcich krajín 14 krajín uviedlo, že nemajú špecifickú procedúru umožňujúcu plné uznanie päťročnej odbornej praxe, ktorá je na porovnateľnej úrovnis vysokoškolským vzdelaním. Iba 7 z 22 krajín takúto procedúru má.

Belgicko, zaujímalo či členské štáty EÚ a Nórsko aplikujú článok 8 Smernice 2003/86/ES o zlúčení rodiny, ktorý hovorí, že členské štáty môžu vyžadovať, aby mal garant oprávnený pobyt na ich území počas obdobia nepresahujúceho dva roky predtým, ako sa k nemu pripoja jeho rodinní príslušníci.  Šestnásť  z odpovedajúcich štátov takúto lehotu nevyžaduje vôbec.  Štyri štáty uviedli, že v niektorých prípadoch môžu zaviesť čakaciu lehotu alebo, že môže dôjsť k dočasnému odkladu žiadosti.  V dvoch štátoch nie je žiadna čakacia lehota pokiaľ bola podaná žiadosť o zlúčenie rodiny v lehote 3 mesiacov od udelenia doplnkovej ochrany.  V jednom štáte síce nie je čakacia lehota uvedená, no všetky žiadosti o zlúčenie rodín osôb, ktorým bola udelená doplnková ochrana po 17. marci 2016 sú odložené do 17. marca 2018. Dva štáty uviedli, že čakaciu lehotu počas ktorej musí osoba s doplnkovou ochranou mať oprávnený pobyt kým sa k nemu pripojí rodina ustanovujú vždy, a to v prípade jedného štátu na 24 mesiacov a v prípade druhého na 3 roky.
  
Estónsko zaujímalo, či členské štáty EÚ a Nórsko poskytujú špecializované poradenstvo pre novoprichádzajúcich migrantov a ak áno, v akej forme. Štrnásť štátov odpovedalo, že poskytuje poradenstvo zamerané špecificky na novoprichádzajúcich legálnych migrantov, a to či už osobne prostredníctvom neziskových organizáciách alebo IOM, prípadne pomocou infocentier, infodeskov v jednotlivých inštitúciách, alebo za pomoci emailového a telefonického poradenstva (hot linka) alebo cez špecializované informačné webstránky zamerané na túto skupinu migrantov.
Deväť štátov odpovedalo, že takéto špecializované poradenstvo nemá, ale informácie užitočné pre migrantov sú dostupné cez webové portály vlády, ministerstiev alebo špecializovaných agentúr.

Fínsko zaujímala prax členských štátov EÚ a Nórska v oblasti návratov štátnych príslušníkov Somálska do oblastí, ktoré sú v súčasnosti pod kontrolou Al Shabaabu.
Päť štátov uviedlo, že podobnú skúsenosť nemá. Osem štátov udeľuje tejto skupine migrantov určitý typ ochrany, či už vo forme tolerovaného pobytu alebo doplnkovej ochrany. Dva štáty síce neudeľujú ochranu avšak výkon rozhodnutia o návrate je (dočasne) odložený. Šesť štátov posudzuje každý prípad individuálne no návrat do inej časti krajiny nie je vylúčený. Jeden štát uviedol, že udeľuje doplnkovú ochranu maloletým z týchto oblastí.

Holandsko položilo otázku týkajúcu sa prijatých opatrení na zvýšenie povedomia pracovníkov ohľadom odhaľovania potenciálnych džihádistov v azylovom procese. Desať krajín odpovedalo, že prijalo/má zavedené opatrenia na vyškolenie či informovanie pracovníkov štátnej správy v tejto oblasti či už pomocou seminárov, tréningov, informačných letákov a brožúr alebo iným spôsobom. Štyri krajiny informovali, že v tejto oblasti neboli prijaté špeciálne opatrenia.
 

INÉ PUBLIKÁCIE


IOM a Euroasylum: Politická prax v oblasti migrácie roč. VI, č. 3, 2016 (IOM: Migration Policy Practice, Vol. VI, no. 3

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj: Výhľad v oblasti medzinárodnej migrácie, 2016 (OECD: International Migration Outlook 2016)

IOM: Medzinárodná migrácia roč. 54, č. 3 (International Migration Vol. 54, no.3)

Skupina Svetovej Banky: Starnutie, obchod a migrácia, 2016 (World Bank Group: Aging, Trade and Migration)

Inštitút migračnej politiky: Porozumenie a adresovanie úzkosti verejnosti voči migrácii, 2016 (Migration Policy Institute: Understanding and Addressing Public Anxiety about Immigration)
Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie o migrácii a azyle štátnych príslušníkov tretích krajín na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi členských štátov EÚ a Nórska. Na Slovensku EMN koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).
Páči sa vám toto číslo E-newslettra EMN? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Viac informácií o EMN sa dozviete tu:
Webová stránka EMN
IOM na facebooku
IOM na YouTube
Copyright © 2016 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR, All rights reserved.


Odhlásiť sa z odoberania E-newslettra EMN
Upraviť nastavenie odoberania


Email Marketing Powered by Mailchimp