Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
43. dvojčíslo
január - február 2016
emn.sk
ec.europa.eu/emn 


USKUTOČNILI SME


EMN zorganizovala pracovné raňajky o migračných pojmoch a aktéroch v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku, ktoré boli určené pre zástupcov tlačových a komunikačných odborov verejnej správy a iných subjektov. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Prezídia Policajného zboru, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku

čítajte ďalej+

DÁVAME DO POZORNOSTI


Európska komisia (EK) spustila verejnú konzultáciu o prevádzačstve, ktorej cieľom je zozbierať názory na súčasnú legislatívu EÚ týkajúcu sa prevencie a boja proti prevádzačstvu migrantov, ako aj názory na možné zlepšenia tejto legislatívy. Posilnenie legislatívy v tejto oblasti je jednou z priorít Európskej migračnej agendy a Akčného plánu EÚ proti prevádzačstvu migrantov - dvoch strategických iniciatív, ktoré EK schválila v máji 2015.

Do verejnej konzultácie sa môžete zapojiť vyplnením dotazníka do 6. apríla 2016. Viac informácií nájdete na webovej stránke EK. Odpovedať je možné v akomkoľvek oficiálnom jazyku EÚ.
PUBLIKÁCIE EMN
 

Príručka pre monitorovanie a hodnotenie programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií AVR(R) 


Obsahuje hlavné indikátory monitorovania a hodnotenia programov AVR(R) v EÚ. Jej cieľom je podporiť monitorovanie a hodnotenie programov, povzbudiť členské štáty, aby začali monitorovanie a hodnotenie vykonávať, zlepšiť kvalitu tohto procesu a prispieť k zberu porovnateľnejších informácií. 

čítajte ďalej+

PUBLIKÁCIE EMN


Policy brief: Pohyb migrantov cez Stredomorie

Sumarizuje trendy v podávaní žiadostí o azyl a v pohybe migrantov z tretích krajín v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) za obdobie posledných rokov do septembra 2015. Opisuje kľúčové trasy cez Stredomorie, ktoré využívajú migranti na ceste do EHP a krajín, v ktorých následne žiadajú o azyl. Zameriava sa na krajiny EÚ s najvyšším počtom žiadostí o azyl. 

čítajte ďalej+

PUBLIKÁCIE EMN


13. číslo Bulletinu EMN

Informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni EÚ a jej členských štátov. Sleduje obdobie od októbra do konca decembra 2015.

čítajte ďalej+

AD HOC OTÁZKY EMN


Veľká Británia sa pýtala, či je v členských štátoch EÚ a v Nórsku trestným činom, ak prácu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa v členskom štáte zdržiava neoprávnene bez pracovného povolenia a ak áno, aká je sankcia za tento trestný čin. Nelegálna práca je trestným činom v 6 z 22 odpovedajúcich štátov, pričom v dvoch z nich iba za určitých podmienok. Nelegálne zamestnávanie je však trestným činom vo viacerých štátoch. Najčastejšou sankciou za nelegálnu prácu je návrat do krajiny pôvodu a/alebo pokuta pre zamestnávateľa a/alebo zamestnaného migranta. V dvoch štátoch môže byť dotknutá osoba potrestaná odňatím slobody na dva roky, v jednom členskom štáte sa prijatím pripravovaného zákona umožní odňatie slobody na dobu 6 mesiacov.
 
Írsko sa členských štátov EÚ a v Nórsku pýtalo, aký opravný prostriedok umožňujú v prípade zamietavého stanoviska na ďalšie posúdenie opakovanej žiadosti o azyl. V 21 odpovedajúcich štátoch je najčastejším opravným prostriedkom odvolanie, ktoré nemá automaticky odkladný účinok. Žiadosť o odkladný účinok odvolania je však možné podať v 7 štátoch. V 7 štátoch sa pri posudzovaní opakovanej žiadosti sa do úvahy berú nové skutočnosti. V niektorých z týchto 7 krajín je možné odvolať sa iba v prípade, ak existujú nové skutočnosti, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť udelenia medzinárodnej ochrany. V 9 štátoch má odvolací orgán právo zrušiť rozhodnutie a vrátiť prípad na posúdenie, v 4 členských štátoch má právo rozhodnúť o udelení medzinárodnej ochrany.
 
Estónsko zaujímalo, či je v členských štátoch EÚ a v Nórsku možné podať žiadosť o prechodný pobyt priamo v členskom štáte, alebo na zastupiteľskom úrade ešte pred príchodom. V 17 z 20 odpovedajúcich krajín sa žiadosť o prechodný pobyt všeobecne podáva na zastupiteľskom úrade v zahraničí. Vo všetkých týchto štátoch však existujú výnimky, pri ktorých je žiadosť o prechodný pobyt možné podať priamo v členskom štáte ako napr. v prípade predĺženia pobytu, zlúčenia rodiny, alebo v prípade bezvízového styku. V troch prípadoch sa žiadosť o prechodný pobyt podáva priamo v členskom štáte, žiadosť o víza sa však v prípade týchto troch krajín podáva na zastupiteľskom úrade.

Španielsko sa zaujímalo, či je v prípade, ak je zamietnutá žiadosť o azyl v zrýchlenom konaní, pozastavený výkon rozhodnutia o vyhostení. Opakovaná žiadosť o azyl pozastaví výkon vyhostenia takmer vo všetkých odpovedajúcich krajinách nezávisle od toho, kedy bola nová žiadosť podaná. Vo všeobecnosti môže mať opakovaná žiadosť o azyl odkladný účinok v prípade, ak nastala zmena okolností v žiadateľovej krajine pôvodu, čiže ak došlo k podstatnej zmene skutkového stavu. Policajný útvar, ktorému bola opakovaná žiadosť odovzdaná, zväčša nemá právo rozhodnúť o tom, či bude žiadosť doručená imigračným úradom, alebo bude zamietnutá ako neprípustná.

INÉ PUBLIKÁCIE


Centrum utečeneckých štúdií: Nútená migrácia č. 51 - Cieľ: Európa (Forced Migration Review No. 51 - Destination: Europe).

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO): Nástroj na identifikáciu osôb so špeciálnymi potrebami (Tool for identification of persons with special needs).
 
Európsky sociálny a hospodársky výbor: Služobné cesty EHSV zamerané na situáciu utečencov z pohľadu organizácií občianskej spoločnosti (EESC fact-finding missions on the situation of refugees, as seen by civil society organisations).

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM): Medzinárodná migrácia 53 (3) - Migrácia a demokracia (International Migration Vol.53 (3) - Migration and Democracy).

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Euroasylum: Politická prax v oblasti migrácie - Výhľad v oblasti migrácie na globálnom juhu (Migration Policy Pratice - Outlook for Migration in the Global South).

UN DESA – Population Division: Medzinárodné migračné toky z a do tretích krajín – zhrnutie roku 2015 (International migration flows to and from selected countries - The 2015 revision).
 
Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie o migrácii štátnych príslušníkov tretích krajín na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi členských štátov EÚ a Nórska. Na Slovensku EMN koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).
Páči sa vám toto číslo E-newslettra EMN? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Viac informácií o EMN sa dozviete tu:
Webová stránka EMN
IOM na facebooku
IOM na YouTube
Copyright © 2016 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR, All rights reserved.


Odhlásiť sa z odoberania E-newslettra EMN
Upraviť nastavenie odoberania


Email Marketing Powered by Mailchimp