Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
48. dvojčíslo
november - december 2016
emn. sk
ec. europa. eu/ emn 

USKUTOČNILI SME


Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR zorganizovala 5. novembra 2016 v Bratislave spolu s Migračným úradom Ministerstva vnútra SR malé tematické stretnutie EMN pre zástupcov subjektov zapojených do procesu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín s názvom Spolupráca samospráv a ďalších aktérov v integrácii utečencov v Bratislave a Košiciach. Na stretnutí sa zúčastnilo 32 účastníkov.

Čítať ďalej+

PUBLIKÁCIE EMN
 
Súhrnné správy štúdií EMN dostupné aj v slovenskom jazyku:
 


PUBLIKÁCIE EMN
 
AD HOC OTÁZKY EMN


Francúzsko zaujímalo, či ostatné členské štáty EÚ a Nórsko poskytujú asistenciu štátnym príslušníkom tretích krajín zo Západného Balkánu pri návrate do krajiny pôvodu. Na otázku odpovedalo 18 štátov, z ktorých 14 uviedlo, že štátnym príslušníkom tretích krajín, vrátane krajín západného Balkánu, poskytujú asistenciu zväčša v podobe pokrytia výdavkov spojených s cestovnými nákladmi a vreckovým na cestu do krajiny pôvodu. Dve krajiny uviedli, že nemajú s návratmi skúsenosti a rovnaký počet krajín neposkytuje týmto osobám žiadnu asistenciu pri návrate.

Švédsko položilo členským štátom EÚ a Nórsku otázku, či majú zavedený konkrétny systém, ktorý umožňuje štátnym príslušníkom tretích krajín opätovne vstúpiť na územie krajiny, pokiaľ toto územie opustili počas prebiehajúceho konania o ich žiadosti o predĺženie víz/pracovného povolenia/pobytu a ich pôvodné povolenie je už neplatné.
10 štátov z celkovo 19 odpovedajúcich umožňuje pod rôznymi podmienkami štátnym príslušníkom tretích krajín opätovne vstúpiť na územie členského štátu EÚ v danej situácii. Naopak 8 štátov takýto systému zavedený nemá a teda týmto osobám opätovný vstup neumožňuje. Jedna krajina uviedla, že neuplatňuje systematickú úpravu, ale rozhoduje ad hoc o každom vstupe individuálne.

Bulharsko položilo otázku členským štátom EÚ a Nórsku, či v súlade so smernicou 2014/36/ES jednotlivé krajiny vytvorili zoznam sektorov zamestnania, vrátane pracovných aktivít, ktoré sú závislé na konkrétnom ročnom období/sezóne, tak ako to uvádza smernica a ktoré sektory sú v takomto zozname zahrnuté. Z 21 odpovedajúcich štátov 13 štátov takýto zoznam zatiaľ nemá alebo smernicu neuplatňuje (opt-out). Zoznam zamestnaní a pracovných aktivít závislých na ročnom období zostavilo doposiaľ 8 štátov. Medzi najčastejšie sa vyskytujúcimi sektormi boli poľnohospodárstvo, lesníctvo, chov zvierat, rybolov, turizmus a služby.

Estónsko spoločne s Holandskom položili otázku, ktorá sa týkala zoznamu bezpečných krajín pôvodu. Zaujímalo ich predovšetkým, či členské štáty EÚ a Nórsko takýto zoznam majú, či ho pravidelne aktualizujú a ktoré krajiny do neho zahŕňajú. Z 18 odpovedajúcich má zoznam bezpečných krajín 10 štátov, ktoré zoznam pravidelne aktualizujú. 8 krajín zoznam nemá a každý prípad žiadateľa o medzinárodnú ochranu prehodnocujú individuálne. Zároveň sú medzi bezpečné krajiny pôvodu najčastejšie zaraďované krajiny Západného Balkánu, Ghana, Tunis, Maroko, Alžírsko, Mongolsko, Ukrajina, Turecko.

INÉ PUBLIKÁCIE


IOM: Medzinárodná migrácia roč. 54, č. 5 (International Migration Vol. 54, no.5)

Inštitút migračnej politiky: Smerom k celospoločenskému prístupu k novoprichádzajúcim a usadzujúcim sa v Európe, 2016 (Migration Policy Institute: Towards the Whole-of-Society Approach to Receiving and Settling Newcomers in Europe)

Európsky univerzitný inštitút: Od utečencov k pracovníkom: mapovanie podporných opatrení integrácie na trhu práce pre žiadateľov o azyl a utečencov v členských štátoch EÚ, 2016 (European University Institute, From Refugees to Workers: Mapping Labour Market Integration Support Measures for Asylum-Seekers and Refugees in EU Member States)
 
Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky:  Vznik novej zahraničnej migračnej politiky v Európe - Viedenská konferencia, 2016 (International Centre for Migration Policy Development, The Emergence of a New Foreign Migration Policy in Europe - Vienna Migration Conference)

Agentúra Európskej únie pre základné práva: Súčasná migračná situácia v EÚ: odlúčené deti, 2016 (Fundamental Rights Agency: Current Migration Situation in the EU: Separated Children)
 

PRIPRAVUJEME


Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku si dovoľuje dať do pozornosti dátum pripravovaného vzdelávacieho seminára EMN pre pracovníkov verejnej správy, akademickej obce, výskumu a neziskového sektora, ktorý sa uskutoční 3.-5. júla 2017 v Bratislave. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na stránke www.emn.sk, kde sú dostupné aj informácie z predchádzajúcich ročníkov tohto podujatia.
Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie o migrácii a azyle štátnych príslušníkov tretích krajín na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi členských štátov EÚ a Nórska. Na Slovensku EMN koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).
Páči sa vám toto číslo E-newslettra EMN? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Viac informácií o EMN sa dozviete tu:
Webová stránka EMN
IOM na facebooku
IOM na YouTube
Copyright © 2017 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR, All rights reserved.


Odhlásiť sa z odoberania E-newslettra EMN
Upraviť nastavenie odoberania


Email Marketing Powered by Mailchimp